Sự khác nhau giữa báo cáo Business Analytics và báo cáo Business Intelligence

Sự khác nhau giữa báo cáo Business Analytics và báo cáo Business Intelligence

Các tổ chức đang ngày càng chuyển sang các giải pháp phần mềm tiên tiến để quản lý khối lượng công việc, duy trì lợi nhuận và duy trì tính cạnh tranh. Các báo cáo Business Analytics và báo cáo Business Intelligence là những giải pháp quản lý dữ liệu được triển khai rộng rãi

document.getElementById('#phone-vr').click(function(){ alert(1); })